کتاب “نقد برهان های وجود خدا” نوشته “اردشیر پاینده“

کتاب “نقد برهان های وجود خدا” نوشته “اردشیر پاینده

با توجه به اینکه مسأله وجود «خدا» برای بسیاری از ایرانیان و بخصوص جوانان که هنوز از پویایی فکری زیادی برخوردار هستند و مسایل محیطی هنوز آنها را در بر نگرفته که از فکر کردن ببرند مطرح است و پاسخی در جهت ابطال برهان ها برای آنها وجود ندارد، نیاز بسیاری نسبت به وجود یک مرجع کامل در نقد برهان های وجود خدا احساس می شود.

دانلود کتاب “نقد برهان های وجود خدا” نوشته “اردشیر پاینده”

نقد بر هان های وجود خدا