کتاب “دینداری و خردگرایی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

 

پژوهشی نوین از نبرد خردگرایان با دینداران در تاریخ ایران

پیامبران راستگو در طول تاریخ از تعداد انگشتان فراتر نمی روند و آنچه در افسانه صد و بیست و چهار هزار پیامبر در تاریخ مطرح شده، یک دروغ تاریخی است که توسط رؤسای قبیله از نسل آدم و حوا به خورد مردم داده شد.

دانلود کتاب “دینداری و خردگرایی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

دین داری وخرد گرایی

کتاب “آیین اوستا” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

کتاب “آیین اوستا” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

جهان آریایی با بیش از 7000 سال پیشینه تمدن

بزرگترین و قویترین ادیانی که امروز مردم جهان را به خود مشغول نموده است، «ادیان ابراهیمی» و به گفته ای پیامبران از نسل «آدم» می باشند. «اسلام»، «مسیحیت» و «یهودیت» ادیانی هستند که از یک جایگاه، یک منشاء و یک مرکز برخاسته اند و هرکدام از اینها، تاریخی برای خود دارند. «سالنامه هجری قمری» به علت متغیر بودن ماهها فقط یک تاریخ سمبلیک برای مسلمانان است و هیچ کشور اسلامی، تاریخ اداری – سیاسی خود را بر اساس آن تنظیم نکرده و نمیکند.

دانلود کتاب “آیین اوستا” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

ایین اوستا

کتاب “از میترا تا محمد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

کتاب “از میترا تا محمد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

پژوهشی نوین از سیر دین در ایران

ریشه ترور در اسلام به خود پیامبر این آیین باز می گردد زیرا در اسلام ترور مخالفین با دستور شخص محمد صادر میشد و اکثرا توسط نزدیکترین افراد، شخص مخالف به قتل می رسید. اکثر ترورهایی که توسط مسلمانان اولیه انجام شده است مربوط به شعرا و و جنگاوران مخالف اسلام بوده است که اکثرا هم کلیمی بوده اند و حتی در میان آنان، بانوانی هم به چشم می خورد.

دانلود کتاب “از میترا تا محمد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

دانلود کتاب “از میترا تا محمد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

از میترا تا محمد

کتاب “قرآن سروده ای به سبک پارسی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

کتاب “قرآن سروده ای به سبک پارسی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

پژوهشی نوین از سروده های پیامبر اسلام که پس از وفاتش گردآوری و قرآن نامیده شد

آنچه معجزه حضرت محمد خوانده شد کتاب و کلام او بود! یعنی کلامی که بیست سال پس از مرگش گردآوری گشته و قرآن (کتاب خواندنی) نامیده شد. می دانیم که خردمندان برای پذیرفتن دانش و علم نوین نیازمند دلیل و برهان هستند، اما توده های مردم، پژوهش و دانایی بسیار ندارند. پس توده مردم از هر پیامبری نیازمند معجزه است و حتی وقتی که پیامبر هم نیست بیاد او به برکت گورستان او در قرنها پس از او در پی معجزه و شفا جستن از گورها و نامهاست!

دانلود کتاب “قرآن سروده ای به سبک پارسی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

دانلود کتاب “قرآن سروده ای به سبک پارسی” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

قران سروده ای به سبک پارسی

کتاب “خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

کتاب “خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

خدا جون قضیه را داری خیلی پیچیده میکنی که فهم آن برای بعضی ها دشوار خواهد شد! اینها را رها کن و بیا از شیطان بگو! این شیطان کیست که درست کردی و سر راه ما انسانها گذاشتی که ماها را گمراه کند و به آن جهنم و اتشی که قبول نداری ببرد؟!

دانلود کتاب “خدا را در خواب دیدم زار زار گریه می کرد” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن

خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد

کتاب “فریب بزرگ قرن ما” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

کتاب “فریب بزرگ قرن ما” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

دکتر شریعتی افسانه پرداز و افسونگر شیرین سخن

در تفکر و اندیشه ها و شرح حال های نوشته شده در رابطه با علی شریعتی دهها دروغ بزرگ موجود است که این دروغ آنچنان در همه جا، جا افتاده است که حذف آن از اذهان و تاریخ کار ساده ای نیست. زیرا به سبک بسیار زیبا و شیرینی توسط خود شریعتی جعل و در تاریخ معاصر ما نوشته شده است.

دانلود کتاب “فریب بزرگ قرن ما” نوشته “سیاوش اوستا” (حسن عباسی)

فریب بزرگ قرن ما