کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد اول، نوشته “دکتر رضا آیرملو“

کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد اول، نوشته “دکتر رضا آیرملو

محدودیت های قرآنی و تحریفات قرائت «رسمی و با واسطه»

قرآن در آیات متعددی مدعی است که روشن، ساده و صریح است. این به معنی آن است که حتی نقائص قرآن روشن و صریح اند. از این رو باید به جای کتمان و پرده پوشی، نقائص قرآن را با تمام واقعیت هایش دید و همراه با این، نقص هایش را مورد کند و کاو قرار داد. کتمان و پرده پوشی، کاری است که شریعت سازان اسلامی و نمایندگان گوناگون قرائت با واسطه و رسمی انجام داده و می دهند و نتیجه اش چیزی نشده جز دست بردن در معنی و مفهوم، ابداع معانی و بازنویسی مکرر آیات و بالاخره تحریف محتوی قرآن.

دانلود کتاب “قرائت قرآن غیر دینی” جلد اول، نوشته “دکتر رضا آیرملو”

قرائت قران غیر دینی

کتاب “زن در گرداب شریعت” نوشته “دکتر رضا آیرملو“

کتاب “زن در گرداب شریعت” نوشته “دکتر رضا آیرملو

زن و بنیادگران اسلامی در ایران

بنیادگرایان و شریعت مداران، خواهان حکومت دین و اجرای مو به موی شریعت و سنت های دینی اند. آنها می خواهند مردم امروزی به همان شکلی زندگی کنند که مقدسین دینی شان در صدها و صدها سال پیش می زیستند و از همان سنت ها و قواعدی تبعیت کنند که در صدها و چندین و چندین صد سال ها پیش رایج بود. در عوض، مردم متمدن و مدرن این عصر و زمانه می خواهند مقررات اجتماعی خود را خود بنویسند و قوانین خود را انشا و تصویب کنند.

دانلود کتاب “زن در گرداب شریعت” نوشته “دکتر رضا آیرملو”

زن در گرداب شریعت

کتاب “مدینه فاضله ایرانی” نوشته “دکتر رضا آیرملو“

مدینه فاضله ایرانیکتاب “مدینه فاضله ایرانی” نوشته “دکتر رضا آیرملو

از امام زمان تا امام زمان

با فرو ریختن بنای اعتقاد به عدالتی که در این جهان و بهشتی که در آن جهان وعده داده شده است، جوانه های جدیدی از “مدینه فاضله” و “آرمانشهر اسلامی ایرانی” شروع به شکوفه زدن می کنند. مبارزه رو در روی ایرانیان با بنیاد و نهادهای حکومت اسلامی – عربی، ایده آل های جدیدی از جامعه بعد از اسلام را به همراه می آورد. هر ایده آل و آرمان اجتماعی جدید نیز متقابلا امید به فردایی دگرگونه را بیش از پیش تقویت می کند و فردای آزادی را نوید می دهد که می باید با رهایی از ستم مدعیان نمایندگی خداوندی، خداوندی که بر این معیار، گویا فقط جبار و مکار می نماید تا رحمان و رحیم، بر پای بایستد.

دانلود کتاب “مدینه فاضله ایرانی” نوشته “دکتر رضا آیرملو”