کتاب “تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا“

کتاب “تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا

تولدی دیگر، ایران کهن، در هزاره ای نو

گفتگویی ضروری با نسل سازنده ایران فردا درباره واقعیت های غالبا ناشناخته ایران دیروز و امروز

سیری در واقعیت های مذهبی بر اساس بررسی های سیصد تن از اندیشمندان و پژوهشگران شرق و غرب، از زکریای رازی، ابن سینا، راوندی، خیام تا آقاخان کرمانی، کسروی، هدایت، دشتی و از نیوتون، ولتر، کانت، هگل، شوپنهار تا نیچه، فروید، برتراند راسل، انیشتاین.

دانلود کتاب “تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا”

دانلود کتاب “تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا”

تولدی دیگر

کتاب “حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا“

کتاب “حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا

ارزش شرعی یک زن ایرانی اثنی عشری، ولو جوان و دانشگاه دیده و پزشک یا مهندس یا حقوقدان یا هنرمند، در همه حال نصف ارزش بیضه مرد ایرانی اثنی عشری است. خواه این بیضه، بیضه چروکیده یک آیت الله هشتاد ساله باشد، خواه بیضه پر جوش و خروش یک بسیجی چماقدار، خواه سوپر بیضه پرزیدنت محمود احمدی نژاد.

دانلود کتاب “حقوق بشر، قانون بیضه و بمب اتمی” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا”

حقوق بشر بیضه وبمب اتم

کتاب “پس از هزار و چهارصد سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا“

کتاب “پس از هزار و چهارصد سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا

آنچه هر ایرانی هزاره سوم میباید درباره واقعیت های چهارده قرن تاریخ اسلامی کشورش بداند.

در آشفته بازار سرگشتگی ها و راه گم کردگی های کنونی جامعه ایرانی و در گرماگرم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی سرنوشت سازی که امروزه این جامعه از سر میگذراند تا از ورای آن راه فردای خود را بجوید، جامعه ایرانی بویژه نسل جوان آن، بیش از هر زمان دیگر مشتاق دستیابی به آگاهی هایی است که اگر برای جوامعی دیگر در بخش پیشرفته جهان امروز، هم شناخته شده اند و هم به آسانی قابل دسترسیند، در دنیای دربسته اسلامی آنهم در دربسته ترین بخش آن، برای او همچنان ناشناخته نگاه داشته شده اند و بر پایه چنین آگاهی ها این نسل جوان خواستار دریافت پاسخ هایی روشن به پرسش هایی است که اگر هم اجازه گرفتن آنها بدو داده نمی شود، ولی همچنان وجود دارند و همچنان در انتظار دریافت پاسخ هایی هستند که میباید دیر یا زود، بدانها داده شود.

دانلود کتاب “پس از 1400 سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا” بخش یکم

دانلود کتاب “پس از 1400 سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا” بخش دوم

دانلود کتاب “پس از 1400 سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا” بخش یکم

دانلود کتاب “پس از 1400 سال” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا” بخش دوم

پس از 1400 سال

کتاب “پنج نقد بر تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا“

کتاب “پنج نقد بر تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا

پنج نقد بر کتاب تولدی دیگر در نشریات برونمرزی در سالهای 1379 و 1380 (ره آورد و ایرانشهر در لوس آنجلس، مهرگان در واشینگتن، کاوه در مونیخ و پاسخ های آنها منتشره در همان مجلات) با پیشگفتاری از شجاع الدین شفا.

دانلود کتاب “پنج نقد بر تولدی دیگر” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا”

پنج نقد بر کتاب تولدی دیگر

کتاب “جنایت و مکافات” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا“

کتاب “جنایت و مکافات” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا

نخستین انقلاب سیاه تاریخ جهان

سال 1357 در تاریخ ایران یک “سال سرنوشت” بود. از این سالها حتی در تاریخ به درازای تاریخ چند هزار ساله ایران نمی توان یافت، زیراکه آنچه فراوان اتفاق افتد دیگر سرنوشت ساز نمی تواند بود. ملت هایی هستند که حتی یکی از این سالها را، به مفهوم اصیل آن در تاریخ زندگانی خود ندارند. با این همه، سنگینی راستین این سال سرنوشت چه در خود آن هنگام و چه در سال های بعد از آن، نه تنها بر مردم جهان بلکه بر اکثریت نزدیک به اتفاق خود ایرانیان نیز پوشیده ماند.

دانلود کتاب “جنایت و مکافات” نوشته “دکتر شجاع الدین شفا”

جنایت ومکافات