مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 3

موضوعات:

گرایش جنسی صادق هدایت,  سلطان محمود وایاز,  سکسشوالیته, و…

دانلود مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد ) شماره 3

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 4

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 4

موضوعات::

ریشه یابی وازه گی, عشق به همجنس, مائده زمینی اندره ژید, زیاده خواه جنسی, و…

دانلود کتاب همجنسگرایان مرد با مرد شماره 4

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 5

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 5

موضوعات:

گریزی تاریخی به مسئله همجنس گرایی,نقش جنسی, رفتار جنسی, گرایش جنسی ,هویت جنسی, همجنس گرایان لبنان, جنسیت واومانیسم ,جشن عشق, سکس

دانلود کتابچه همجنس گرایان مرد با مرد شماره 5

کتاب هم جنس من(لزبین) شماره 6

کتاب هم جنس من(لزبین) شماره 6

موضوعات:

ایا من یک لزبین هستم ,تبعیض جنسی , پذیرفتن هویت واقعی  ,واقعیت ها , اولین ها امپراطوری گی ها  ,ولزبین ه ,ا زندان زنان , زنان زندان بان  ,قدرت ولذت  ,اعتراضی به مردها  ,پزشکی  ,شعر , قاب عکس , سخنی با شما ,

دانلود کتاب همجنس من(لزبین)  شماره 6