کتاب “جامعه وجنسیت شماره 5” نوشته ” جهانگیر شیرازی”

کتاب “جامعه وجنسیت شماره 5” نوشته ” جهانگیر شیرازی”

موضوعات:

رابطه پورنوگرافی با دمکراسی، رفاه اجتماعی و برابری زن و مرد- جهانگیر شیرازی، در باره اقلیت های جنسی، چه موقع رابطه جنسی خارج از ازدواج  خیانت محسوب نمی شود؟، صیغه، امتداد منطقی ‌نهاد ازدواج در ایران- حسین باقرزاده، نظریه های رفتار جنسی،- ب. کوشا،زندگی جنسی دروغین ما ایرانیان- نیما حقوق بشر،ده سئوال و جواب در باره زنان لزبین، ترجمه نادیا جلالی ، اثرات پورنوگرافی، منظری بین المللی* بحثی در باره ترانس سکسوال ها، سند تاریخی و مهم  سازمان بهداشت جهانی ” گزارش جلسه سازمان بهداشت جهانی در امر آموزش و درمان سکسوالیته انسان”* جنسیت ما (بحثی در باره جنسیت زنان)* خشونت جنسی در ایران- نوشته مجید محمدی

دانلود کتاب جنسیت وجامعه شماره 5

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 5

مجله کتابچه همجنس من (مرد با مرد )gay(گی)شماره 5

موضوعات:

گریزی تاریخی به مسئله همجنس گرایی,نقش جنسی, رفتار جنسی, گرایش جنسی ,هویت جنسی, همجنس گرایان لبنان, جنسیت واومانیسم ,جشن عشق, سکس

دانلود کتابچه همجنس گرایان مرد با مرد شماره 5